Kapcsolat: +36 70 315 8908 | info@karrierkonzultacio.hu
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. Általános rendelkezések

A Virtuálfény Bt. mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.karrierkonzultacio.hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján jár el.
A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.
Az adatok kezelését a Virtuálfény Bt., 1163 Budapest, Gárda u. 29., a továbbiakban Adatkezelő végzi, aki a www.karrierkonzultacio.hu oldalon és annak tárhelyén tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelő: Virtuálfény Bt.
Székhely és postacím: 1163 Budapest, Gárda u. 29.
Elektronikus (e-mail) cím:
info@karrierkonzultacio.hu
Adószám: 20790837-1-42
Cégjegyzékszám: 01 06 790701

2. Fogalmak
(1) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
(2) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
(3) hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
(4) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
(5) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
(6) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
(7) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
(8) nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
(9) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
(10) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely adatok feldolgozását végzi;
(11) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
(12) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
(13) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
(14) adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.


3. Jogszabályi háttér
Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, hozzájárulásuk alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.;
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.;
• az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
• a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény;
• az Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR, 2016/679/EU);
alapján kezeli.

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama
(1) A jelen Adatvédelmi tájékoztató kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
(2) Online üzenet küldése, időpontegyeztetés:
A weboldalon lehetőség van a Szolgáltatóhoz időpontért bejelentkezni, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
- név,
- e-mail cím.
Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére időpont foglalása.
Az Érintett bármikor, ingyenesen kérheti nyilvántartásunkból adatainak törlését, melyet 5 munkanapon belül tudunk végrehajtani. Az Érintett a visszavonó nyilatkozatot megteheti az Adatkezelő elektronikus címére küldött üzenetben.
(3) Időpontfoglalás
Az adatkezelés célja: Időpontfoglalás a Honlap használata során, tanácsadóval való négyszemközti (személyes vagy online) kommunikáció igénylése. Kapcsolatfelvétel Weboldalon megtalálható szakemberrel. A szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, szolgáltatás hatékonyságának növelése, piackutatás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.
A kezelt adatok köre:
- név,
- email cím,
- telefonszám,
- dátum,
- lefoglalt időpont.
Az első tanácsadási alkalom előtt szükséges, hogy a Tanácskérő megismerje az Adatkezelési tájékoztatót, nyilatkozzon tartalmának tudomásul vételéről, valamint az adatkezeléshez hozzájáruljon (1. sz. melléklet). Kezelt adatok köre:
- név,
- születési hely,
- születési idő.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az Adatkezelő elektronikus címére küldött üzenetben lehet kezdeményezni.
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás igénybevételének befejezését követő 5 év.
(4) Naplóállományok (logfile-ok)
A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe
a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása
Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.
A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.
Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Érintett hozzájárulása alapján kezelheti. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Érintett azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Ezen adatokat a Adatkezelő köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az Érintett így rendelkezik.
Az Adatkezelő biztosítja, hogy az igénybe vevő a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama:
Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.
A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja.
A számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.
A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://policies.google.com/privacy?hl=hu-hu oldalon érhető el.
A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta.
(5) Amennyiben a weboldal egyes szolgáltatásait és oldalait a Szolgáltató a vele üzleti kapcsolatban álló céggel üzemelteti, a Szolgáltató üzemeltető partnere – a Szolgáltató nevében és képviseletében eljárva a Szolgáltató javára – gyűjti a személyes adatokat, amely adatkezelésre szintén a jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései vonatkoznak.
(6) Amennyiben a weboldal valamely tartalompartnerével közös szolgáltatást tart fenn, a személyes adatok felhasználási joga közös, azonban a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak – a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos tartalmú adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – ekkor is irányadóak.


5. Az Érintettek jogai
(1) Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
(2) Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az Érintettnek általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
(3) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
(4) A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az Érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével);
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
(5) Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
(6) Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
(7) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
(8) Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
(9) Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja az Érintett a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
(10) Az Érintettnek jelen 4. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
(11) Érintett (tanácskérő) hozzájárul, hogy Adatkezelővel (Birkás Ágnes nevű tanácsadóval) folytatott tanácsadási folyamat során a tanácsadó a munkához szükséges személyes adatokat felvegye, tárolja, és a tanácsadásról írásos feljegyzést készítsen. Minden róla felvett adatot a GDPR előírásainak megfelelően kezeljen és tároljon.
(12) Adatkezelőt titoktartási kötelezettség terheli minden, a tanácsadási folyamat során tudomására jutott pszichológiai és személyes adat vonatkozásában, amelyek a tanácsadói titokkörbe tartoznak. A titoktartási kötelezettség a tanácskérővel való tanácsadási folyamat lezárása után is fennáll.


6. Jogorvoslati lehetőségek
Érintett a jogainak megsértése esetén jogorvoslati lehetőséggel vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Érvényes: 2021.02.01-től1. sz. melléklet


NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséről


Alulírott, ………………………………………. (név), születési hely és idő: …………………………………. tanácskérő nyilatkozom, hogy a Virtuálfény Bt. mint Adatkezelő által üzemeltetett www.karrierkonzultacio.hu weboldalon közzétett, Birkás Ágnes által nyújtott tanácsadói szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az adatkezelési tájékoztatót megismertem, tudomásul vettem, az adatkezeléshez hozzájárulok.

Dátum: …………………………

………………………………………..
aláírás


KAPCSOLAT

Karrierkonzultáció

Cím: 1085 Budapest, József krt. 17., I. emelet
          (24-es kapucsengő)

Telefonszám: +36 70 315 8908

E-mail: info@karrierkonzultacio.hu